REGULAMIN SPRZEDAŻY

PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ ORAZ ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem: www.sensihemp.pl

Sprzedającym jest:

Sensi Hemp Sp. z o.o.

Mickiewicza 19

35-064 Rzeszów, Polska,  

NIP: 8133799667

REGON: 382207251

KRS: 0000765100 

zwany „Usługodawcą”.

§ 1. Definicje

 1. Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego.
 2. Klient (Kupujący) – pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu.
 3. Przedmiot transakcji – Towary wymienione i opisane na stronie internetowej Sklepu Internetowego Sprzedający dokłada wszelkich starań, aby prezentowana na stronach oferta, była aktualna. Gdyby jednak niektóre z Zamówionych Towarów nie były dostępne, Sprzedający zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Kupującego o zaistniałej sytuacji telefonicznie lub drogą mailową.
 4. Towar – rzecz ruchoma, której dotyczy Umowa Sprzedaży.
 5. Usługa dodatkowa – usługa świadczona przez Usługodawcę na rzecz Klienta poza Sklepem Internetowym w związku z charakterem sprzedawanych produktów.
 6. Produkt – Towary i Usługi dodatkowe prezentowane w Sklepie Internetowym.
 7. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawierana pomiędzy Usługodawcą a Klientem, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (w tym drogą telefoniczną).
 8. Sklep Internetowy – serwis internetowy dostępny pod adresem www.sensihemp.pl, za pośrednictwem którego Klient może kupić Produkt.
 9. Strona umowy – Usługodawca i Klient.
 10. Strona Sklepu – każda strona bądź podstrona www znajdująca się pod adresem www.sensihemp.pl.
 11. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Produktów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

§ 2. Zasady ogólne

 1. Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.sensihemp.pl.
 2. Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 3. Sklep internetowy, działający pod adresem www.sensihemp.pl, prowadzony jest przez Usługodawcę.
 4. Regulamin określa w szczególności:
 • zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach Sklepu internetowego;
 • warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach Sklepu internetowego;
 • warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach Sklepu internetowego;
 • zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu internetowego.
 • Korzystanie ze Sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:
 • aktualna przeglądarka internetowa - możliwie najnowsza wersja zgodna z systemem operacyjnym użytkownika
 • Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia z dostępem do Internetu.
 1. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem strony głównej serwisu www.sensihemp.pl, zakładka Regulamin. Informacje handlowe zamieszczone na stronie internetowej sklepu nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu kodeksu cywilnego, a jedynie stanowią zaproszenie do składania ofert.
 2. Umowa zostaje zawarta według zaproszenia do jej zawarcia, które było aktualne w chwili złożenia zamówienia.
 3. Ocena aktualności zaproszenia do zawarcia umowy następuje według rzeczywistych cen Towaru, a nie według zamieszczonych zaproszeń do zawarcia umowy.

§ 3. Procedura składania zamówień

 1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu internetowego jest rejestracja na portalu dostępnym pod adresem www.sensihemp.pl
 2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu internetowego.
 3. Warunkiem rejestracji jest akceptacja treści Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe, w tym danych weryfikujących wiek Klienta.
 4. Podanie niepełnych danych w formularzu rejestracyjnym uniemożliwia zarejestrowanie się na stronie sklepu internetowego i przyjęcie zaproszenia do zawarcia umowy.
 5. Usługodawca może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:
 • podał w trakcie rejestracji w Sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich;
 • dopuścił się zachowań, uznanych przez Usługodawcę za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Usługodawcy
 1. Klient, który został pozbawiony prawa do korzystania ze Sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez zgody Usługodawcy
 2. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych, w związku ze świadczonymi usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.
 3. Zamówienia przyjmowane są po dokonanej rejestracji drogą elektroniczną siedem dni w tygodniu.

§ 4. Obowiązki klienta

Klient zobowiązany jest w szczególności do:

 1. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich;
 2. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania i urządzeń,
 3. niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),
 4. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych Klientów oraz dla Usługodawcy;
 5. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego, chyba że Klient uzyskał zgodę Usługodawcy na korzystanie w zakresie przekraczającym własny użytek;
 6. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

§ 5. Zawarcie umowy

 1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową Usługodawcy, dokonać wyboru odpowiedniego produktu i jego ilości, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
 2. Umowa sprzedaży zostaje zawarta pomiędzy Klientem, a Usługodawcą.
 3. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.
 4. Do momentu naciśnięcia przycisku „Zamówienie” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz modyfikacji w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
 5. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia.
 6. Zamówienie zawiera informacje dotyczące:
 • przedmiotu zamówienia,
 • jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów w razie ich wystąpienia,
 • sposobu zapłaty,
 • sposobu dostawy,
 1. Akceptacja Zamówienia przez Klienta jest równoznaczna ze złożeniem oświadczenia, że bierze na siebie odpowiedzialność za odbiór przesyłki.
 2. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Zamówienie”;
 3. Wysłanie przez Klienta Zamówienie stanowi oświadczenie woli zawarcia z Usługodawcą Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu i złożonym przez niego oświadczeniem, której przedmiotem jest sprzedaż i dostawa Towarów włożonych do koszyka.
 4. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną „Potwierdzenie przyjęcia zamówienia nr …”, zawierające ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia;
 5. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.

§ 6. Dostawa

 1. Dostawy są realizowane na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. Przed odebraniem przesyłki z poczty lub od kuriera należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm lub plomb naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub, gdy plomby (taśmy) są zerwane należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy. Brak stwierdzenia nieprawidłowości w zakresie stanu ilościowego lub jakościowego przesyłki przy odbiorze może mieć negatywny wpływ na wynik rozpatrzenia roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia czy okradzenia przesyłki w transporcie.
 3. Termin realizacji dostawy wynosi: 

Realizacja zamówienia następuje w przeciągu 1 do 3 dni roboczych,

plus czas potrzebny na dostarczenie przesyłki pod wskazany adres.

            Przewidywany czas dostawy (na terenie Rzeczpospolitej):

Kurier – 1-2 dni roboczych

Poczta Polska – od 1-6 dni roboczych w zależności od rodzaju przesyłki,

Paczkomat – 1-3 dni roboczych,

 1. Produkty wysyłane są w zabezpieczonych przed uszkodzeniem opakowaniach.
 2. Wydanie Towaru Klientowi następuje w momencie wydania zamówionych Towarów przewoźnikowi, czyli firmie kurierskiej lub przez Pocztę Polską przesyłka polecona. Jednocześnie Klient oświadcza, że upoważnia kuriera do odbioru Towaru w jego imieniu.
 3. Kurier uprawniony jest do sprawdzenia tożsamości osoby odbierającej Towar zamówiony w Sklepie internetowym.
 4. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany przy składaniu zamówienia adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar wydruku potwierdzenia, specyfikacji Zamówienia, paragonu lub faktury VAT.

§ 7. Sposób zapłaty

 1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT oraz wszelkie inne składniki.
 2. Do kwoty zamówienia doliczany jest koszt wysyłki w następujących cenach:
 • Przesyłka kurierska – 14,00 zł brutto
 • Przesyłka kurierska pobraniowa – 17,00 zł brutto
 • Paczkomaty InPost – 12,99 zł brutto
 • List polecony priorytetowy gabaryt A – 7,00 zł brutto
 • List polecony priorytetowy gabaryt B – 10,00 zł brutto
 • Odbiór osobisty w naszych sklepach stacjonarnych jest darmowy.
 1. Przed ostatecznym złożeniem zamówienia, Klient musi wyrazić zgodę na doliczane do kwoty zamówienia koszty dodatkowe, o których mowa w §5 pkt. 3.
 2. Rabaty i promocje nie łączą się.

Klient może dokonać zapłaty:

przelewem na numer konta bankowego: 52 1940 1076 3198 0128 0000 0000 Realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po zaksięgowaniu całkowitej kwoty wymaganej wpłaty za złożone zamówienie na koncie Usługodawcy;

Płatnością elektroniczną lub kartą płatniczą w systemie PayU. Operatorem jest PayU SA z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 186 

Realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po zaksięgowaniu całkowitej kwoty wymaganej wpłaty za złożone zamówienie na koncie Usługodawcy lub przelewem na konto.

Gotówką (za pobraniem), czyli osobiście w przypadku dostarczenia zamówienia za pośrednictwem firmy kurierskiej. W tym przypadku, realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po zakończeniu przez Klienta procesu składania zamówienia;

Usługodawca zastrzega sobie prawo do udostępnienia innych form płatności dla Klientów składających zamówienia przez internet, na podstawie indywidualnych ustaleń.

W przypadku wybranych Towarów lub kategorii produktowych Usługodawca zastrzega sobie możliwość wyłączenia niektórych sposobów dostarczenia zamówień lub form dokonania zapłaty za zamówienie.

 1. Kupujący chcący otrzymać fakturę VAT, podczas zamówienia powinien wybrać odpowiednią opcję, podać dane podmiotu, na rzecz którego ma zostać wystawiona faktura oraz wskazać adres mailowy.
 2. Kupujący może wyrazić zgodę na dostarczenie na wskazany adres mailowy faktury VAT w formie elektronicznej bądź zażądać wystawienia i przesłania faktury w wersji papierowej.
 3. W przypadku zwrotu towaru Sprzedawca wystawi fakturę korygującą.
 4. Kupujący może zażądać wystawienia faktury VAT nawet po wystawieniu paragonu. W takim wypadku, faktura może zostać wystawiona jedynie na podstawie odesłanego pierwotnego dokumentu sprzedaży – paragonu oraz po podaniu danych niezbędnych do wystawienia faktury VAT.

§ 8. Odstąpienie od umowy

 1. Klientowi będącemu konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, przysługuje na podstawie przepisów prawa – prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów za wyjątkiem bezpośrednich kosztów zwrotu towaru, realizowane poprzez złożenie stosownego oświadczenia na piśmie w terminie 14 dni i wysłanie go na adres korespondencyjny Usługodawcy podany w niniejszym Regulaminie.
 2. Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru.
 3. Aby odstąpić od umowy należy złożyć na piśmie oświadczenie o odstąpieniu od umowy na adres: Usługodawcy. 
 4. Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku:
 • towarów (usług) wykraczających poza standardową ofertę sklepu, przygotowanych na specjalne zamówienie Klienta i dostosowanych do jego indywidualnych potrzeb;
 • świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu;
 • świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy; w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 • w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
 • w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
 • zawartej w drodze aukcji publicznej;
 • świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
 • dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 1. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony Towar należy zwrócić na adres Usługodawcy wskazany w Regulaminie
 2. Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.
 3. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 4. Zwrot zapłaconej ceny oraz wszelkich poniesionych w związku z zawarciem umowy kosztów zostanie dokonany niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, przy czym Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wstrzymania się ze zwrotem otrzymanych płatności do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania.
 5. Zwrot płatności otrzymanych od Klienta dokonywany jest przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient.
 6. Jeżeli Kupujący wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Kupującemu poniesionych przez Kupującego dodatkowych kosztów.
 7. Zwrot będzie uwzględniony wyłącznie z przesłanym dowodem zakupu.

§ 9. Procedura reklamacji

 1. Usługodawca jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, za niezgodność z Umową sprzedaży Towaru zakupionego przez tego konsumenta, w zakresie określonym Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
 2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres: kontakt@sensihemp.pl w tytule: Reklamacja – sklep internetowy.
 3. Usługodawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta o tym, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.
 4. Warunkiem zgłoszenia reklamacji jest dostarczenie reklamowanego produktu wraz z dowodem zakupu (w przypadku reklamacji z tytułu rękojmi bądź niezgodności towaru z umową) bądź dowodem zakupu lub kartą gwarancyjną z pieczątką Sprzedawcy (w przypadku reklamacji gwarancyjnej) na adres Usługodawcy.
 5. Wybór podstawy reklamacji oraz dochodzonego roszczenia należy do Kupującego.
 6. Reklamacje gwarancyjne rozpatrywane są zgodnie z warunkami udzielonej gwarancji, o ile taka została udzielona.
 7. Reklamacje z tytułu rękojmi rozpatrywane są w oparciu o przepisy Kodeksu cywilnego.
 8. Reklamacje z tytułu niezgodności towaru z umową (dotyczy rzeczy zakupionych przed dniem 25.12.2014 r.) rozpatrywane są w oparciu o przepisy Ustawy z dnia 27.07.2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego.
 9. Usługodawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
 10. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Usługodawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu internetowego.
 11. W reklamacji Klient powinien podać imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.
 12. Usługodawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni od chwili jej zgłoszenia, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta o tym, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona. Nierozpatrzenie reklamacji w terminie wskazanym w zdaniu poprzednim nie jest równoznaczne z jej uznaniem. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie poinformowany.

§ 10. Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych udostępnionych przez Klienta jest Usługodawca.
 2. Usługodawca przetwarza dane osobowe Klienta w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania oraz prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną.
 3. Dane osobowe Klientów mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Dane osobowe Klientów mogą być także przekazywane podmiotom trzecim, wskazanym przez Usługodawcę w tym podmiotom wykonującym czynności dotyczące realizowanych usług na rzecz Klientów Usługodawcy (Partnerów).
 4. Dane osobowe Klientów mogą być przetwarzane przez Usługodawcę także w celach marketingowych. Klient korzystając ze strony nie będzie otrzymywał informacji marketingowych i handlowych, jeśli nie wyrazi na to zgody.
 5. Poprzez akceptację odpowiednich klauzul zawartych w formularzu rejestracyjnym Klient wyraża zgodę na:
 • przetwarzanie danych w celach związanych z obsługą Klienta i świadczeniem usług przez Usługodawcę;
 • przekazywanie Klientowi informacji handlowej i marketingowej w rozumieniu przepisów ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę i jego Partnerów (newsletter).
 1. Klientowi przysługuje prawo do wglądu w swoje dane osobowe, prawo do ich poprawienia oraz wniesienia żądania zaprzestania ich wykorzystywania.
 2. Usługodawca w poszanowaniu prywatności Klientów jest przeciwny wykorzystywaniu prywatnych danych klientów sklepu internetowego do celów reklamowych. Usługodawca deklaruje, że wykorzystuje prywatne dane Klienta wyłącznie przy konkretnej transakcji oraz celach wskazanych w Regulaminie. Dane te zostaną przekazane firmie kurierskiej, która dostarcza przesyłkę. Firma kurierska nie będzie ich przechowywać.
 3. Usługodawca gwarantuje, że przetwarzanie i przechowywanie danych osobowych odbywa się przy użyciu bezpiecznych i nowoczesnych metod elektronicznych.
 4. Klient sklepu internetowego ma dostęp do podanych przez siebie danych i może je aktualizować, zmieniać lub usunąć.
 5. Do prawidłowego funkcjonowania sklep internetowy Usługodawcy wykorzystuje pliki cookies (małe pliki tekstowe, zapisywane na dysku komputera Kupującego). Są to pliki, które pozwalają na identyfikację Kupującego przez system elektroniczny i usprawniają działanie pewnych funkcji, takich jak automatyczne logowanie. Można wyłączyć pliki cookies – szczegółowe informacje na ten temat dostępne są w zakładce Pomoc przeglądarki internetowej.

§ 11. Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego, ustawy Kodeks cywilny.
 2. Wszystkie produkty, teksty, grafiki, logotypy i oprogramowanie znajdujące się na stronie internetowej Sklepu są własnością Usługodawcy i są chronione na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w tym ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz Ustawy Prawo własności przemysłowej.
 3. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania ze strony internetowej i zakupionych produktów, wyłącznie w sposób zgodny z niniejszym Regulaminem oraz obowiązującymi przepisami prawa.
 4. Spory wynikające ze stosowaniem niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Sklepem a Klientami, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą Kodeks postępowania cywilnego.
 5. Usługodawca zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu z zastrzeżeniem, iż do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w chwili złożenia zamówienia przez Klienta.

Data opublikowania regulaminu 01.01.2019