POLITYKA PRYWATNOŚCI

W związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”), wprowadza się następującą Politykę prywatności:

§ 1

Postanowienia ogólne

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Sensi Hemp Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Mickiewicza 19 35-064 Rzeszów, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000765100, NIP 8133799667, REGON 38220725100000 (dalej: „Administrator”).

 2. Kontakt z Administratorem możliwy jest za pomocą poczty tradycyjnej na adres ul. Mickiewicza 19 35-064 Rzeszów lub drogą e-mailową pod adresem: kontakt@sensihemp.pl ewentualnie telefonicznie pod numerem 605069019

 3. Ochrona danych osobowych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym przepisami RODO, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.

 4. Potwierdzamy, że szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych osobowych. W tym celu używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL). Mamy też wprowadzoną kontrolę dostępu, dzięki czemu minimalizujemy skutki ewentualnego naruszenia bezpieczeństwa danych.

 5. Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie możliwe środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

 6. Dane osobowe podawane w formularzu kontaktowym, tj. imię nazwisko, numer telefonu, adres poczty elektronicznej (e-mail), są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.

§ 2

Administrowanie danymi

 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Administrator nie weryfikuje prawdziwości i prawidłowości podanych danych.

 2. Dane osobowe nie są przekazane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowej poza Europejski Obszar Gospodarczy.

 3. Dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, także są profilowane.

 4. Dane osobowe Użytkownika zostaną wykorzystywane dla celów związanych z realizacją usług świadczonych przez Usługodawcę w ramach prowadzonej działalności, w celu umożliwienia przesyłania ofert na podany adres e-mail, w celu kontaktu z Użytkownikiem, a nadto w celu marketingu bezpośredniego usług lub produktów Usługodawcy oraz podmiotów współpracujących z Usługodawcą, jak również w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami. Dane osobowe mogą być przekazane wyłącznie naszym zaufanym partnerom, którzy na nasze zlecenie mogą przesyłać informację handlową lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych.

 5. Prosimy pamiętać, że nasi zaufani partnerzy mogą otrzymać Państwa dane osobowe tylko wtedy, kiedy będziemy mieli pewność, że dbają o Państwa prywatność oraz przestrzegają przepisów RODO. Jako Administrator dołożymy wszelkich starań, aby podmioty te objęły Państwa dane osobowe odpowiednimi środkami bezpieczeństwa.

 6. W każdej chwili można skorzystać z żądania od Administratora do dostępu do przetwarzanych danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Administrator może odmówić realizacji ww. uprawnień, jeżeli stosowne obowiązki nakładają w tym zakresie na Administratora przepisy prawa.

 7. Niezależnie od wyżej opisanych uprawnień przysługuje Państwu w dowolnym momencie prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Po otrzymaniu od Państwa sprzeciwu nastąpi zaprzestanie przetwarzania Państwa danych osobowych.

 8. Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez nas. Dbamy o standardy przetwarzania danych osobowych, dlatego też każda osoba przetwarzająca Państwa dane osobowe została odpowiednio przeszkolona i zapoznana z przepisami RODO, a także ze standardami bezpieczeństwa w naszym centrum.

 9. Mają Państwo możliwość wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.

§ 3

Postanowienia końcowe

 1. Polityka może ulegać zmianom. Wówczas zostanie zamieszczony stosowny komunikat,

 2. Polityka obowiązuje od dnia 1 lipca 2020 roku.